Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna dla pacjentów szpitala w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego; sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże Józefa Conrada-
  Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348483, NIP: 895-196-51-26, REGON: 021184819, (dalej jako „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@dczp.wroclaw.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w celu realizacji zadań Administratora. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi  przetwarzania i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. wymogów ustawowych – w związku z koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w
   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – tj. art. 6 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 9 ust. 2 RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  2. udzielonej zgody – w związku z dobrowolnie udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. uzasadnionych wymogów Administratora – w związku z koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. realizacji świadczeń medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  2. wskazanych i wyrażonych zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. realizacji zawartej umowy lub złożonego zamówienia – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych nieuprawnionym odbiorcom. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane w
  szczególności:
  1. osobom wykonującym zawód medyczny  zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
  2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Administratora,
  3. podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, które
   umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych, (w szczególności podmiotom
   wyspecjalizowanym w zapewnianiu właściwego funkcjonowania systemów
   teleinformatycznych oraz aparatury medycznej),
  5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących
   przepisów prawa,
  7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat,
  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie  przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą  przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku
   kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu
   niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie, przechowywane do momentu wycofania zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania i uzupełniania treści swoich danych  osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 12. Podanie danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych.
 14. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – tzw. profilowaniu.
Skip to content