Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu www.dczp.wroclaw.pl

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników usług świadczonych w domenie www.dczp.wroclaw.pl, zwanej dalej „Serwisem”, jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.

§ 2.

Niniejsza Polityka prywatności umożliwi Państwu, jako Użytkownikom Serwisu, uzyskanie informacji dotyczących:

 1. Administratora Danych Osobowych (ADO);
 2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
 3. Zakresu i celu przetwarzania danych osobowych;
 4. Sposobu pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych;
 5. Praw osób, których dane dotyczą;
 6. Udostępniania i powierzania danych osobowych innym podmiotom;
 7. Sposobu zabezpieczania danych osobowych.

§ 3.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże Józefa Conrada-
  Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348483, NIP: 895-196-51-26, REGON: 021184819, (dalej jako „Administrator”), reprezentowana przez Zarząd Spółki, (dalej jako „Spółką”).
 2. W Spółce powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w osobie: Tomasz Jurowaty, z którym można skontaktować pod adresem: tjurowaty@dczp.wroclaw.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

§ 4.

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Spółki;
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osobę fizyczną upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych, zajmującą się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji związanej z przetwarzaniem tych danych przez Administratora;
 3. Dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
 4. Formuły na stronę www – formuły informacyjne, które powinny znajdować się pod
  formularzem kontaktowym poprzez który ADO zbiera dane osobowe od użytkowników;
 5. Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.dczp.wroclaw.pl, w
  szczególności możliwość kontaktu przez Formularz kontaktowy;
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 7. Użytkownik Serwisu — osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez Formularz kontaktowy;
 8. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych
  jak zbieranie danych,  modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych;
 9. Pliki cookies – Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, zapisywane po stronie użytkownika w plikach tymczasowych przeglądarki, z której korzysta (zazwyczaj na twardym dysku, pamięci telefonu lub tabletu). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb  użytkowników oraz  gromadzenie danych statystycznych.

 

Rozdział 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

§ 5.

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.dczp.wroclaw.pl, w szczególności osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§ 6.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

§ 7.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, z uwagi na specyfikę świadczonych przez Serwis usług powodującą, że ich realizacja w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy nie może być anonimowa.

§ 8.

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczony jest do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

§ 9.

Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), co oznacza, że Administrator może je przetwarzać w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane tą drogą pytanie. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z Administratorem danych osobowych są usuwane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Służy również personalizacji Użytkownika.

 

Rozdział 3

Sposób pozyskiwania danych osobowych

§ 10.

Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego podczas składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

 

Rozdział 4

Prawa osób, których dane dotyczą

§ 11.

Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych, zawsze przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

 1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych;
 2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania;
 3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 4. prawo do bycia zapomnianym;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych;
 6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w
  sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 7. prawo do sprzeciwu;
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;
 9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody;
 10. raz na 6 miesięcy prawo do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych pod kątem sprawdzenia istnienia zbioru, w którym dane są przetwarzane, uzyskania aktualnych informacji o Administratorze danych oraz o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także o treści, źródle, sposobie udostępniania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców podanych danych osobowych;
 11. prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli Administrator danych nie uwzględni:
  a) Państwa prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimowniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  b) Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy Administrator danych przetwarzałby dane, ponieważ byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

 

Rozdział 5

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

§ 12.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz Administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności. Właściciel Serwisu, jako Administrator Danych Osobowych, odmówi udostępnienia danych osobowych w sytuacji, w której spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób oraz w sytuacji, w której dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi motywami działania wnioskującego o udostępnienie danych.

§ 13.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

§ 14.

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę
prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu.

Rozdział 6

Sposób zabezpieczania danych osobowych

§ 15.

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych w postaci polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez Administratora, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, poprzez złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności.

Rozdział 7
Pliki cookies
§ 16.

Serwis Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. korzysta z tylko jednej grupy plików cookies. Służą one do monitorowania ruchu (odwiedzin) w jej obrębie. Dane mają charakter statystyczny i zupełnie anonimowy. Poszczególne pliki cookies stosowane przez naszą witrynę to: __utma , __utmb, __utmc,
__utmz. Pliki te są używane przez system Google Analytics, który pomaga nam przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Można dowiedzieć się wiecej na temat wykorzystania tych plików z polityki prywatności Google.
Wyłączenie obsługi cookies Użytkownik może udzielić bądź odmówić możliwości instalowania i wykorzystywania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza, że pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Należy mieć świadomość, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce będzie miało wpływ na ich funkcjonowanie na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 17.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników Serwisu.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.
W celu realizacji Państwa prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania można skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

Skip to content