Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 14.02.2023.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia:14.02.2023.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.03.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza;
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem;
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Jurowaty, e-mail: informatyk@dczp.wroclaw.pl, tel.: 519 617 351.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel.: 71 77 66 212
Fax.: 71 75 75 970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
Strona internetowa: www.dczp.wroclaw.pl

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. zlokalizowane jest w 6 budynkach, oznaczonych literami: G,A,N,M,U,P.

Podmiot dysponuje dwoma wejściami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych:

 • od strony Izby Przyjęć (od ul. I. Kraszewskiego) – poprzez podjazd dla karetek;
 • przez wejście od strony Wybrzeża J.C.Korzeniowskiego (Portiernia).

Budynek G (wielokondygnacyjny):

 • Izba Przyjęć;
 • Oddział Psychiatryczny Całodobowy CZP;
 • Oddział II Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział III Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział IV Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział V Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział VI Psychiatryczny Całodobowy;
 • Rzecznik Praw Pacjenta;
 • Ruch Chorych;
 • Pracownia EKG/EEG;
 • Administracja/Sekretariat:
  • wejście od strony Izby Przyjęć (od ul. I. Kraszewskiego) – poprzez podjazd dla karetek oraz wejście od strony ogrodu, z poziomu 0;
  • w budynku znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

Budynek A (wielokondygnacyjny):

 • Oddział I Psychiatryczny Dzienny;
 • Oddział II Psychiatryczny dzienny z Pododdziałem II Dziennym Psychogeriatrycznym;
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic;
 • Dział Zamówień Infrastruktury i Logistyk.

komunikacja pozioma:

 • korytarze na jednym poziomie;
 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku;
 • brak podjazdu;
 • brak windy w budynku.

Budynek N (budynek 2- poziomowy):

 • Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego;
 • komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie;
 • wejście do budynku z poziomu 0;
 • rejestracja oraz gabinety na poziomie 0;
 • komunikacja pozioma:
  • bariera w postaci schodów wejścia na piętro do kilku gabinetów.

Budynek M (1 Piętro):

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień;
 • Przychodnia Leczenia Uzależnień;
 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
 • komunikacja pozioma:
  • korytarz na jednym poziomie,
   bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku,
  • brak podjazdu;
  • brak windy w budynku.

Budynek U (wielokondygnacyjny):

 • Oddział leczenia Zespołów Abstynencyjnych;
 • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych;
 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień.
 • komunikacja pozioma:
  • możliwość wejścia z poziomu 0 ;
  • w budynku znajduje się winda;
  • przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

Budynek P (2 kondygnacyjny: piętro i piwnica)

 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny CZP;
 • Oddział Dzienny CZP;
 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku;
 • komunikacja pozioma:
  • korytarze na jednym poziomie;
  • brak podjazdu;
  • brak windy w budynku.

Na terenie Szpitala brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:

Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: https://dczp.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=269666

Skip to content