Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Informacje dla Pacjentów

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., mieszczące się przy Wybrzeżu Josepha Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348483, numer NIP: 895-196-51-26, REGON: 021184819, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – pisząc na adres: inspektor@dczp.wroclaw.pl.

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo:

 • ich sprostowania,
 • żądania ich usunięcia,
 • żądani ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o Działalności Leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione (wyłącznie w niezbędnym zakresie):

 • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
 • innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych, (w szczególności podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu właściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz aparatury medycznej),
 • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jest to dokument zawierające przepisy prawa, których przestrzeganie zapewnia właściwą ochronę prywatności naszych Pacjentów oraz prawidłowe i celowe gromadzenie danych, w związku ze świadczeniem usług medycznych. Ponadto gwarantuje on realizację określonych praw przysługujących wszystkim tym, których dane przetwarzamy.

Skip to content